Jaarcijfers
Klachten &
Geschillen

Klachten huisartsenzorg

In totaal zijn in 2018 884 klachten jegens huisartsen en aan de huisartsenzorg gerelateerde instellingen ingediend. 881 klachten zijn in 2018 afgehandeld. Op 31 december 2018 stonden nog 85 klachten open.

Klachten per provincie


Klachtonderdeel Landelijk

Het grootste deel van de klachtonderdelen , 55%, had betrekking op het medisch-professioneel handelen van de huisarts.


Uitgesplitst laten de klachtonderdelen medisch-professioneel handelen, organisatie en relatie de volgende klachtonderdelen zien.

Medisch professioneel

Voor de leesbaarheid van de grafiek worden % < 1 niet weergegeven.


Organisatie


Relatie


In 2018 zijn 881 klachten afgehandeld met de volgende afsluitgronden:

Resultaat klachten 2018

De gemiddelde doorlooptijd van klachten afgehandeld in 2018 bedroeg 44 dagen. In 47 klachten, zijnde 6%, is sprake geweest van een overschrijding van de wettelijke termijn klachtbehandeling.


Geschillen huisartsenzorg en zorg openbare apotheken

In totaal zijn in 2018 146 geschillen bij SKGE ingediend. Het betrof 143 geschillen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg (welke een verdeling kent in een drietal regionale geschillencommissies zijnde huisartsenzorg noord (HAN), huisartsenzorg west (HAW) en huisartsenzorg zuid (HAZ). Bij de geschilleninstantie openbare apotheken zijn 3 geschillen ingediend.

In 2018 zijn in totaal 120 geschillen afgehandeld, 116 geschillen huisartsenzorg en 4 geschillen openbare apotheken.

In 83 geschillen is sprake geweest van bemiddeling door een klachtenfunctionaris SKGE. In de overige 37 gevallen heeft behandeling door een externe klachtenfunctionaris plaatsgevonden. Op 31 december 2018 waren nog 59 geschillen huisartsenzorg en 1 geschil openbare apotheken in behandeling.


Aantal ontvangen geschillen in 2018 per regio


In totaal zijn in 2018 120 geschillen afgehandeld

Wijze van afsluiting geschillen 2018

In 51 geschillen is een einduitspraak gedaan. Daarbij betrof het 3 uitspraken van de geschilleninstantie openbare apotheken en 48 uitspraken van de geschilleninstantie huisartsenzorg. Binnen de met een uitspraak afgehandelde geschillen betrof 85% van de klachtonderdelen het medisch professioneel handelen van de zorgverlener.


De uitspraken luiden als volgt:

Uitspraken 2018

In de uitspraken openbare apotheken was het oordeel van de 2 geschilleninstantie 2 keer gegrond, 1 keer gedeeltelijk gegrond


In 26 geschillen (van de geschillen met een uitspraak) werd door klager een vordering tot schadevergoeding ingediend. Daarbij betrof het ook 3 geschillen van de geschilleninstantie openbare apotheken.

In 3 geschillen is ook daadwerkelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding toegekend. Het betrof 2 geschillen huisartsenzorg en 1 geschil openbare apotheken.

Hoogte gevraagde claim van in 2018 afgehandelde geschillen


Klachten afgesloten in 2018: 881
Binnen termijn: 834
Buiten termijn: 47

Geschillen met uitspraak afgesloten in 2018: 51
Binnen termijn: 48
Buiten termijn: 3
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven088 0229100
Maandag t/m donderdag
tussen 09.00 en 17.00 uur.