Een geschil indienen


Is uw klacht over uw huisarts of apotheek, ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid verholpen? U heeft de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg of openbare apotheken. Uw klacht wordt dan een geschil. Om een geschil in te dienen, vult u het formulier in. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht over de behandeling van uw geschil.

Voor het indienen van een geschil zijn griffierechten verschuldigd. Deze zijn:

€ 50 bij een geschil indien geen vordering tot schadevergoeding wordt ingediend
€ 75 bij een geschil met een vordering tot € 1.000
€ 100 bij een geschil met een vordering van € 1.000 tot € 5.000
€ 125 bij een geschil met een vordering van € 5.000 en hoger

Let op: SKGE behandelt alleen geschillen jegens huisartsen, huisartsenposten, gezondheidscentra, zorggroepen of openbare apotheken. Mocht, na ontvangst van het door u ingevulde geschilformulier blijken dat uw huisarts, huisartsenvoorziening of openbare apotheek niet is aangesloten bij SKGE, dan zal SKGE u hieromtrent berichten.

Geschilformulier     

Gegevens Klager

Patiëntgegevens

Huisarts / Apotheek

Geschilomschrijving

Uw klacht gaat over: