Veelgestelde vragen
van patiënten

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Mail of bel ons gerust.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure: bekijk de film

Klachten

Indien u, na afloop van het traject bij de klachtenfunctionaris, nog niet tevreden bent, dan zijn er een aantal mogelijkheden. De klachtenfunctionaris kan u hieromtrent informatie geven. De klachtenfunctionaris is echter onafhankelijk en onpartijdig. Zij kan en zal u niet inhoudelijk adviseren wat te doen.

Zeker niet. Het bemiddelingstraject is geheel vertrouwelijk. Partijen moeten in vrijheid kunnen spreken. Er worden geen schriftelijke verslagen gemaakt. Wanneer klager besluit naar de geschilleninstantie te stappen, wordt er ook geen informatie uit de bemiddeling doorgegeven aan de geschilleninstantie. Beide procedures staan volledig los van elkaar.

In beginsel duurt de procedure zes weken. Deze termijn kan éénmaal worden verlengd met vier weken.

De klachtenfunctionaris van skge neemt binnen vijf werkdagen na ontvangst van het klachtformulier telefonisch contact met u op.

De klachtenfunctionaris kan de huisarts niet dwingen om iets te doen. Indien uw huisarts, vanuit zijn/haar (medische) expertise meent dat een verwijzing niet nodig is dan kan de klachtenfunctionaris dat niet voor u regelen.

Nee, voor de behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris skge worden door skge geen kosten in rekening gebracht.

Uw huisarts moet u, via zijn/haar website en bijvoorbeeld door middel van een folder in de wachtkamer informeren over de wijze waarop in zijn/haar praktijk wordt omgegaan met onvrede en klachten. U kunt de huisarts of bijvoorbeeld een assistente ook vragen om informatie hieromtrent.

U moet uw klacht schriftelijk indienen. Dit kunt u doen door op de website van skge het klachtformulier in te vullen. Ook kunt u skge een brief sturen (Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven). Geef in u brief aan waar u ontevreden over bent. Vergeet vooral niet in de brief uw naam, adres, telefoonnummer en de naam van de huisarts te vermelden.

Geschillen

Indien u de uitspraak van de geschilleninstantie voorlegt aan de civiele rechter dan zal deze rechter beoordelen of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had kunnen komen. De rechter zal niet overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil (de klacht), maar kijkt dus alleen of de uitspraak op de juiste manier tot stand is gekomen. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen dan zal de rechter de uitspraak vernietigen (en niet zelf tot een nieuwe uitspraak komen).

Nee, dit kan niet. In de van toepassing zijnde wet is de mogelijkheid van hoger beroep uitgesloten. U kunt de uitspraak van de geschilleninstantie wel ter beoordeling neerleggen bij de civiele rechter. De civiele rechter zal de uitspraak van de geschilleninstantie marginaal toetsen.

In beginsel mag dat niet. Indien u graag nadere informatie aan de geschilleninstantie toe wilt sturen dan moet u dat eerst bespreken met de ambtelijk secretaris.

Wanneer het geschil al formeel in behandeling is genomen (een machtiging is reeds ondertekend én het griffierecht is voldaan (dan wel de geschilleninstantie is akkoord met een beroep op het protocol onvermogenden) kan klager het verzoek doen om de procedure stop te zetten. De procedure wordt vervolgens alleen beëindigd indien de aangeklaagde partij het daarmee eens is.
Is het geschil nog niet formeel in behandeling genomen dan kan klager het geschil altijd laten stopzetten.
Let op: eventueel al betaald griffierecht zal door skge niet worden terugbetaald.

De procedure duurt maximaal zes maanden. De procedure begint zodra skge de ingevulde en ondertekende machtingen heeft ontvangen én het griffierecht is betaald (dan wel de geschilleninstantie akkoord is met een beroep op het protocol onvermogenden).

Nee, dat hoeft niet. Hulp van een advocaat of bijvoorbeeld rechtsbijstand is niet vereist. Dit mag uiteraard wel. De kosten voor het inhuren van bijvoorbeeld een advocaat moet u wel zelf betalen.

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat partijen de juridisch inhoudelijke ondersteuning zelf moeten regelen, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekeraar of het juridisch loket.

Om te beoordelen of uw klacht gegrond is kijkt de geschillencommissie naar een aantal zaken, zoals uw klacht, het medisch dossier, van toepassing zijnde wetgeving en eerdere uitspraken van bijvoorbeeld de civiele rechter en de tuchtrechter. Vooraf kan niet aangegeven worden of de geschillencommissie u gelijk zal geven.

Wanneer u wilt weten of u kans maakt om gelijk te krijgen kunt u kijken in eerdere uitspraken van de geschilleninstantie. Mogelijk zijn vergelijkbare klachten reeds behandeld door de geschilleninstantie en kan dit u helpen bij uw beslissing om uw klacht al dan niet ter beoordeling bij de geschilleninstantie neer te leggen.

Ja. Voor de behandeling van een geschil moet u griffierechten betalen.
Wanneer u alleen uw klacht wilt laten beoordelen moet u € 50 betalen.
Wanneer u ook schadevergoeding vraagt dan gaat het bedrag griffierecht omhoog:
-bij een gevraagde schadevergoeding tot € 1.000 moet u € 75 griffierecht betalen;
-bij een gevraagde schadevergoeding tussen € 1.000 en € 5.000 moet u € 100 griffierecht betalen;
-bij een gevraagde schadevergoeding van € 5.000 en hoger moet u € 125 griffierecht betalen.
Wanneer u het griffierecht niet kunt betalen kunt u een beroep doen op het protocol onvermogenden. Indien u meent in aanmerking te komen voor een beroep op het protocol onvermogenden dan moet u dat in eerste instantie te overleggen met de ambtelijk secretaris. Zij kan u informeren over de mogelijkheden en over de wijze waarop u een beroep op dit protocol moet doen.

In de van toepassing zijnde wet is neergelegd dat u in principe eerst uw klacht schriftelijk in moet dienen bij de klachtenfunctionaris. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden zijn die dusdanig zijn dat het niet redelijk is om te verwachten dat u de klacht eerst met de zorgaanbieder bespreekt. Indien daarvan sprake is kan de klacht direct bij de geschilleninstantie worden ingediend. Of van deze omstandigheden sprake is is ter beoordeling van de geschilleninstantie.

Diversen

Indien u ontevreden bent over skge dan vernemen wij dat graag. Gebruik hiervoor het formulier op onze website.

U kunt een afschrift van uw dossier opvragen door een e-mail te sturen naar info@skge.nl. Vergeet in deze e-mail niet om, naast uw naam, ook het dossiernummer te vermelden.

Nee. Skge behandelt klachten en kan u niet helpen bij het zoeken naar een nieuwe huisarts.