Veelgestelde vragen
van patiënten

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Mail of bel ons gerust.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure: bekijk de film

Klachten

Uiteraard. Het bemiddelingstraject is volstrekt vertrouwelijk, zodat beide partijen in vrijheid kunnen spreken. Alle informatie blijft dus binnen de driehoek van patiënt, zorgverlener en klachtenfunctionaris. Daarbij geldt wel het transparante principe van hoor en wederhoor: wat de patiënt vertelt over de klacht wordt met u gedeeld, en uw reactie wordt ook weer één op één doorgespeeld aan de patiënt. De klachtenfunctionaris maakt daarvan geen schriftelijke gespreksverslagen.

Nee. De klachtenfunctionaris kan u wel informatie geven over de diverse mogelijkheden, maar zij geeft geen inhoudelijk advies. Zij blijft onafhankelijk en onpartijdig. De beslissing over eventuele vervolgstappen is dus volledig aan u.

Zeker niet. Het bemiddelingstraject is geheel vertrouwelijk. Partijen moeten in vrijheid kunnen spreken. Er worden geen schriftelijke verslagen gemaakt. Wanneer klager besluit naar de geschilleninstantie te stappen, wordt er ook geen informatie uit de bemiddeling doorgegeven aan de geschilleninstantie. Beide procedures staan volledig los van elkaar.

In beginsel duurt de procedure zes weken. Deze termijn kan éénmaal worden verlengd met vier weken.

Zodra skge het klachtenformulier heeft ontvangen, neemt de klachtenfunctionaris binnen vijf tot tien werkdagen telefonisch contact met u op.

Nee, de klachtenfunctionaris kan de zorgverlener nergens toe dwingen. Indien uw zorgverlener vanuit zijn/haar expertise meent dat een verwijzing niet nodig is, dan kan de klachtenfunctionaris dat niet voor u regelen. Zij informeert en bemiddelt, maar geeft nadrukkelijk géén advies.

Nee, voor de behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris brengt skge geen kosten in rekening.

Uw huisarts moet u, via zijn/haar website en bijvoorbeeld door middel van een folder in de wachtkamer informeren over de wijze waarop in zijn/haar praktijk wordt omgegaan met onvrede en klachten. U kunt de huisarts of bijvoorbeeld een assistente ook vragen om informatie hieromtrent.

U moet uw klacht schriftelijk indienen. Dit kunt u doen door op deze website het digitale het klachtformulier in te vullen.

 

Geschillen

Ja, dat kan, bijvoorbeeld voor een familielid. Deze persoon moet dan wel een machtiging ondertekenen, waarmee hij of zij toestemming geeft om de, voor de klacht relevante, medische gegevens uit te wisselen. Pas wanneer skge deze machtiging heeft ontvangen en de griffierechten zijn betaald, wordt het geschil formeel in behandeling genomen.

Ja, via de geschilleninstantie kunt u een schadevergoeding aanvragen van maximaal €25.000,-. U dient uw claim dan wel zorgvuldig te onderbouwen. Omdat het een juridische procedure betreft, kan het verstandig zijn om hiervoor juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering of het juridisch loket.

Indien u de uitspraak van de geschilleninstantie voorlegt aan de civiele rechter dan zal deze rechter beoordelen of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had kunnen komen. De rechter zal niet overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil (de klacht), maar kijkt dus alleen of de uitspraak op de juiste manier tot stand is gekomen. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen dan zal de rechter de uitspraak vernietigen (en niet zelf tot een nieuwe uitspraak komen).

Nee, dit kan niet. In de van toepassing zijnde wet is de mogelijkheid van hoger beroep uitgesloten. Dit betekent dat alle partijen zich bij de uitspraak moeten neerleggen. U kunt de uitspraak van de geschilleninstantie wel ter beoordeling voorleggen aan de civiele rechter. De civiele rechter kan echter alleen nog toetsen of het proces op de juiste manier is verlopen. Dit heet ‘marginale toetsing’. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen, dan zal de rechter de uitspraak vernietigen. De civiele rechter kan dus niet zelf tot een nieuwe inhoudelijke uitspraak komen.

In principe niet. De procedure van hoor en wederhoor is strak ingericht, met vaste momenten om de stukken uit te wisselen. De ambtelijk secretaris is hiervoor uw aanspreekpunt. Zij zal u informeren over het proces, zodat u precies weet welke informatie, op welke momenten van u wordt verwacht.

Dat is geen probleem zolang het geschil nog niet formeel in behandeling genomen. Indien het geschil wél al formeel in behandeling is genomen (dus nadat de machtigingen zijn ontvangen en de griffierechten zijn voldaan), kunt u alleen een verzoek doen om de procedure stop te zetten. De procedure wordt echter alleen beëindigd indien de zorgverlener het daarmee eens is. Denk dus goed na voordat u een geschil indient.

Let op: als u het griffierecht al heeft voldaan en dan alsnog de procedure wilt stopzetten, kan het griffierecht niet worden terugbetaald.

De procedure duurt maximaal zes maanden. De procedure begint zodra skge de ingevulde en ondertekende machtingen heeft ontvangen én het griffierecht is betaald (dan wel de geschilleninstantie akkoord is met een beroep op het protocol onvermogenden).

Nee, dat is geen vereiste, maar het mag uiteraard wel. Het kan verstandig zijn om iemand met juridische kennis bij het geschil te betrekken, omdat het immers wel een juridisch bindende uitspraak betreft. Zo iemand kan u bijvoorbeeld helpen met de onderbouwing van uw klacht. Bovendien krijgt u dan ook een duidelijk beeld van de mogelijke consequenties en verwachtingen. De kosten voor het inwinnen van juridische expertise, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een advocaat of van de rechtsbijstandverzekering, moet u wel zelf betalen.

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat partijen de juridisch inhoudelijke ondersteuning zelf moeten regelen, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekeraar of het juridisch loket.

Van tevoren valt niet te zeggen of de geschillencommissie u gelijk zal geven. Om te beoordelen of uw klacht gegrond is, kijkt de geschillencommissie bijvoorbeeld naar de onderbouwing van uw klacht, naar uw medisch dossier, naar relevante wetgeving en naar eerdere uitspraken van bijvoorbeeld de civiele rechter en de tuchtrechter.

Wanneer u wilt inschatten of u kans maakt om gelijk te krijgen, kunt u ook eerdere uitspraken van de geschilleninstantie inzien in het uitsprakenregister op deze website. Wellicht heeft de geschilleninstantie al vergelijkbare klachten behandeld en kunt u daaruit opmaken hoe er over uw klacht geoordeeld zal worden. Skge heeft op de website ook analyses opgenomen van de uitspraken, waarin zij veelvoorkomende thema’s uitlegt en toelicht. Ook deze documenten kunnen u helpen bij uw beslissing om uw geschil al dan niet in te dienen.

Ja, omdat het een juridische procedure betreft, moet u griffierechten betalen. Wanneer u alleen uw klacht wilt laten beoordelen, betaalt u € 50,-. Wanneer u ook om een schadevergoeding vraagt, neemt het bedrag toe. Hoe hoger de schadeclaim, hoe meer griffierecht u betaalt, tot een maximumbedrag van € 125,- per geschil. Kunt u het griffierecht niet betalen? Dan kunt u een beroep doen op het protocol onvermogenden. De ambtelijk secretaris van skge kan u hier meer over vertellen.

Als u er samen met de zorgverlener niet uitkomt, kunt u uw klacht ook voorleggen aan de klachtenfunctionaris. Er kunnen echter situaties zijn, waarin het niet redelijk is om te verwachten dat u de klacht met de zorgaanbieder bespreekt of meewerkt aan bemiddeling. Bijvoorbeeld in geval van seksuele intimidatie. In zulke gevallen kunt u de klacht direct bij de geschilleninstantie indienen. Het is aan de geschilleninstantie om te beoordelen of uw klacht zonder klachtbemiddeling ontvankelijk is.

Diversen

Indien u ontevreden bent over skge dan vernemen wij dat graag. Gebruik hiervoor het formulier op onze website.

 

I

Ja, u kunt een afschrift van uw dossier opvragen door een e-mail te sturen naar info@skge.nl. Vergeet in deze e-mail niet om uw naam en het dossiernummer te vermelden.

Nee. Skge behandelt klachten en kan u niet helpen bij het zoeken naar een nieuwe huisarts.

Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener