Veelgestelde vragen
van zorgverleners

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Mail of bel ons gerust. 

Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKkgz)

Inderdaad, dat is wat de Wkkgz van u vraagt. U hoort patiënten te informeren over de wijze waarop u omgaat met klachten. Dit geldt ook voor de waarnemer die gebruik maakt van de ‘overeenkomst van praktijkmedewerking’. U vindt bij ons een voorbeeldtekst die u kunt gebruiken voor uw website. Ook kunt u bij skge wachtkamerfolders bestellen.
Geef op uw website duidelijk aan hoe patiënten een klacht in uw praktijk in kunnen dienen, alvorens ze een klacht bij skge indienen. Deze informatie kunt u toevoegen onder de eerste alinea van de voorbeeldtekst voor uw website.

Door de aansluiting bij (de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie van) skge voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen op het gebied van het klachtrecht (op grond van de Wkkgz). De verzekeringen (beroepsaansprakelijkheid en/of rechtsbijstand) welke u bij een verzekeraar heeft afgesloten maken niet dat u uw aansluiting bij skge op kunt zeggen.

Huisartsen in opleiding zijn geen zorgaanbieder conform de Wkkgz en vallen onder de aansluiting van de huisarts-opleider. Een zelfstandige aansluiting is niet vereist.

Gedetacheerd personeel valt, net als een huisarts in dienstverband, onder de aansluiting van de praktijkhoudend huisarts of het gezondheidscentrum. In het kader van de aansprakelijkheid gelden enkele aandachtspunten. Indien u een gedetacheerd personeelslid heeft en daar zekerheid over wilt, neem dan contact op met uw verzekeraar. Zie tevens: https://www.lhv.nl/actueel/dossiers/klachtenwet-wkkgz#Gedetacheerden

Zelfstandig werkzame praktijkondersteuners (GGZ en somatiek), verpleegkundig specialisten en physician assistents zijn zorgaanbieder op grond van de Wkkgz en dienen te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

Indien u in dienst bent van een gezondheidscentrum of andere huisarts (hid of hidha) dan bent u volgens de Wkkgz werknemer (geen zorgaanbieder) en hoeft u niet zelfstandig te voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Let op: indien u, naast uw dienstbetrekking zelfstandig werkzaamheden verricht als waarnemer dan geldt dat u dient te voldoen aan de verplichtingen Wkkgz zoals van toepassing voor waarnemers.

Waarnemers moeten, als zorgaanbieder conform de Wkkgz, voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz. Als waarnemer moet u zich in ieder geval zelfstandig aansluiten bij een geschilleninstantie.
Maakt u gebruik van de “overeenkomst van praktijkmedewerking” (model van de LHV) dan dient u, voor klachten welke tegen u persoonlijk zijn gericht zorg te dragen voor een eigen klachtenregeling en voor een eigen aansluiting bij een klachtenfunctionaris.
Is er sprake van tijdelijke waarneming (maakt u geen gebruik van de “overeenkomst van praktijkmedewerking”) dan kunt u, met betrekking tot de verplichting om te beschikken over een klachtenregeling en een klachtenfunctionaris met de praktijkhoudend huisarts (opdrachtgever) afspreken dat u valt onder de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris van de opdrachtgever. Dit laatste moet wel worden opgenomen in de overeenkomst van opdracht.

Met behulp van de interne klachtenregeling lost u signalen van onvrede en klachten in de huisartsenzorg laagdrempelig en kwalitatief hoogwaardig op. De LHV, InEen en NHG hebben een landelijke uniforme klachtenregeling opgesteld. Deze regeling wordt onderschreven door Patiëntenfederatie Nederland. De model klachtenregeling is geschikt voor de huisartsenpraktijk, huisartsenpost en -coöperatie. Vul in de modelklachtenregeling uw eigen gegevens in.

Door aansluiting bij skge voldoet u aan de wettelijke verplichting (op grond van de Wkkgz) tot het beschikken over een klachtenfunctionaris en aansluiting bij een erkende geschilleninstantie.
Skge faciliteert een tweetal door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken.
Voor de huisartsenzorg biedt skge tevens de mogelijkheid om aan te sluiten bij onpartijdige en onafhankelijke klachtenfunctionarissen.

Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz, onderdeel klachtrecht, van kracht. De Wkkgz verplicht zorgaanbieders:
1. een interne klachtenregeling te hebben;
2. te beschikken over een klachtenfunctionaris en
3. aangesloten te zijn bij een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie.

Aansluitingen (abonnementen) skge

Toestemming automatische incasso kunt u verlenen via inloggen op de klantportal. Klik hier en vul uw e-mailadres in als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op “dossier” om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Uw aansluiting loopt jaarlijks automatisch door, tenzij u schriftelijk opzegt. U kunt uw aansluiting aan het eind van ieder kwartaal beëindigen. Daarbij geldt een opzegtermijn van een maand. Stuur dus minimaal een maand voor het eind van het kwartaal een e-mail aan info@skge.nl waarin u opzegt.

Als u met pensioen gaat, kunt u uw aansluiting opzeggen. Klachten die zijn ontstaan tijdens de periode dat u werkzaam was als huisarts (en was aangesloten bij skge) worden uiteraard ook na uw pensioen behandeld. Blijft u na uw pensioen (sporadisch) waarnemen dan dient u uw aansluiting te behouden.

U kunt uw bankrekeningnummer wijzigen door in te loggen op de klantportal. Klik hier en vul uw e-mailadres als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op “dossier” om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Automatische incasso vindt altijd pas plaats nadat skge u een factuur heeft toegezonden. Aangezien facturen via e-mail worden verzonden kan het zijn dat de factuur in uw spambox terecht is gekomen. Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat skge niet over uw meest recente e-mailadres beschikt. Vergeet, bij wijziging van uw e-mailadres, niet om dit adres te wijzigen in uw account.

Skge beschikt over een modeltekst voor uw website en een wachtkamerfolder.

Informatie hieromtrent kunt u vinden op uw jaarlijkse factuur. Indien u bent aangesloten bij de klachtenfunctionaris én de geschileninstantie staat op uw factuur de regel “klachtenfunctionaris en geschilleninstantie”. Indien u alleen bent aangesloten bij de geschilleninstantie ontbreekt de zinsnede “klachtenfunctionaris”. Een duplicaat van uw factuur kunt u, na inloggen op uw account, inzien en downloaden.

Skge verstrekt geen aparte bewijzen van aansluiting. U kunt daarvoor uw jaarlijkse factuur gebruiken.

Al uw facturen staan in uw persoonlijke account en kunt u, door in te loggen inzien en downloaden. Klik hier en vul uw e-mailadres als gebruikersnaam. Kies uw naam en klik daarna op “dossier” om uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Het kan zijn dat het wachtwoord in uw spambox terecht is gekomen. Treft u ook daar geen wachtwoord aan, neem dan contact op met skge.

Specifiek voor mondhygiënisten (aansluiting via NVM)

Nee, als mondhygiënist kunt u alleen gebruikmaken van de klachtenfunctionaris skge indien u lid bent van brancheorganisatie NVM. Een individuele aansluiting is voor u niet mogelijk.

Nee, NVM heeft ervoor gekozen om de geschillenafhandeling te beleggen bij SGIM. U kunt zich tot deze organisatie wenden voor meer informatie over de geschillenprocedure.

Nee, wanneer u in loondienst bent, beschouwt de Wkkgz u als een zorgverlener, en niet als een zorgaanbieder. U valt dan onder de aansluiting van uw werkgever.

Ja, al het personeel dat in loondienst werkzaam is, valt onder de aansluiting van de werkgever. Dat geldt ook voor deze tandarts in loondienst, die dus gebruik kan maken van uw aansluiting bij de klachtenfunctionaris skge.

Specifiek voor openbaar apothekers (aansluiting via KNMP)

Nee, als beherend apotheker kunt u alleen gebruikmaken van de geschilleninstantie skge indien u lid bent van brancheorganisatie KNMP. Een individuele aansluiting is niet mogelijk.

Nee, dit zijn in principe twee gescheiden trajecten. De klager dient het geschil opnieuw in via de website van skge. De ambtelijk secretaris neemt vervolgens zelf contact op met de klager om de stukken te completeren. Op het moment dat aan alle formele vereisten is voldaan (de griffierechten zijn betaald en de benodigde machtiging is ondertekend ontvangen), neemt de ambtelijk secretaris contact met u op voor uw reactie.

Klachten

Zeker niet. Het bemiddelingstraject is geheel vertrouwelijk. Partijen moeten in vrijheid kunnen spreken. Er worden geen schriftelijke verslagen gemaakt. Als de klager besluit naar de geschilleninstantie te stappen, wordt er ook geen informatie uit de bemiddeling doorgegeven. Beide procedures staan volledig los van elkaar.

Op grond van de Wkkgz is de werkgever als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de klachten die zijn ingediend tegen de huisarts in dienstverband (zorgverlener). De klacht wordt geregistreerd op naam van de zorgaanbieder; hij is formeel verantwoordelijk. Het is vervolgens aan de huisarts-werkgever om te bepalen wie gaat reageren in de klacht- (of geschil)procedure, de huisarts-werkgever of de zorgverlener. De zorgaanbieder blijft juridisch gezien wel verantwoordelijk.

Nee. Skge brengt voor de klachtbehandeling door de klachtenfunctionaris geen kosten in rekening bij uw patiënt.

Nee. De patiënt dient de klacht zelf bij skge in te dienen. U kunt uw patiënt, indien er sprake is van onvrede en u komt er samen niet uit, uiteraard wel verwijzen naar skge.

Nee, dat kan niet. De patiënt dient de klacht in te dienen door een van onderstaande klachtenformulieren in te vullen of door skge een brief te sturen (Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven). De patiënt geeft in de brief aan waar hij/zij ontevreden over is. Vergeet vooral niet in de brief naam, adres, telefoonnummer en de naam van de huisarts te vermelden.

Klachtformulier huisartsenzorg

Klachtformulier mondhygiënisten

U kunt uw patiënt verwijzen naar de website van skge. Daar staat, naast informatie over de werkwijze van skge, een digitaal klachtformulier. Uw patiënt kan ons ook een brief sturen (Postbus 8018, 5601 KA, Eindhoven). De patiënt moet in de brief aangeven waar hij/zij ontevreden over is. Daarnaast moet de patiënt vooral niet vergeten om zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en uw naam (naam van de huisarts) te vermelden.

Geschillen

Indien u de uitspraak van de geschilleninstantie voorlegt aan de civiele rechter dan zal deze rechter beoordelen of de geschilleninstantie in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had kunnen komen. De rechter zal niet overgaan tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil (de klacht), maar kijkt alleen of de uitspraak op de juiste manier tot stand is gekomen. Wanneer de civiele rechter oordeelt dat de geschilleninstantie niet in redelijkheid tot de betreffende uitspraak had mogen komen dan zal de rechter de uitspraak vernietigen (en niet zelf tot een nieuwe uitspraak komen).

Nee, dit kan niet. Hoger beroep is uitgesloten in de Wkkgz. U kunt de uitspraak van de geschilleninstantie wel ter beoordeling neerleggen bij de civiele rechter. De civiele rechter zal de uitspraak van de geschilleninstantie marginaal toetsen.

De procedure duurt maximaal zes maanden. De procedure begint zodra skge over een ondertekende machtiging beschikt én het griffierecht is betaald (dan wel een beroep op het protocol onvermogenden is gehonoreerd).

Op grond van de Wkkgz dient de klacht in beginsel eerst met hulp van de klachtenfunctionaris te worden behandeld. Er kunnen echter bijzondere omstandigheden van dusdanige aard zijn dat het niet redelijk is om te verwachten dat uw patiënt de klacht eerst met u en de klachtenfunctionaris bespreekt. Indien daarvan sprake is dan kan de klacht direct bij de geschilleninstantie worden ingediend. Voorbeeld genoemd in de parlementaire wetsgeschiedenis is een klacht over seksuele intimidatie. Of sprake is van genoemde “bijzondere omstandigheden” is ter beoordeling van de geschilleninstantie.
Overigens kan een patiënt de klacht ook bij de geschilleninstantie neerleggen indien u niet binnen de in de Wkkgz bepaalde termijn (6-10 weken) een eindreactie geeft omtrent de klacht.

Ja, skge brengt griffierechten in rekening.
Indien de patiënt alleen een oordeel wenst over de klacht bedraagt het griffierecht € 50.
Wanneer patiënt tevens een verzoek tot schadevergoeding indient is sprake van een staffel:
-tot € 1.000 : € 75;
-tussen € 1.000 en € 5.000: € 100;
-€ 5.000 en hoger (maximaal € 25.000,-): € 125.
Skge hanteert een protocol onvermogenden.

Nee. De geschilleninstantie en de ambtelijk secretaris zijn onafhankelijk en onpartijdig. Dat betekent dat partijen de juridisch inhoudelijke ondersteuning zelf moeten regelen, bijvoorbeeld via een rechtsbijstandsverzekeraar, aansprakelijkheidsverzekeraar of het juridisch loket.

Als de geschilleninstantie een klacht ontvangt dan neemt de ambtelijk secretaris van de betreffende commissie eerst contact op met de klager. De klager krijgt uitleg over de procedure. Zo nodig wordt nadere informatie gevraagd, zoals bijvoorbeeld de onderbouwing van een verzoek tot schadevergoeding. Pas als skge over een ondertekende machtiging beschikt, mag de ambtelijk secretaris u over de geschilprocedure informeren. Als de klager alsnog besluit de klacht niet in te dienen of er nog mee te wachten, dan is skge niet gemachtigd u daarover te informeren.

Diversen

Indien u ontevreden bent over skge dan vernemen wij dat graag. Gebruik hiervoor het formulier op onze website.