Klaagster verwijt verweerder dat haar klachten niet goed zijn uitgevraagd en opgetekend. Uit de transcripties van de gevoerde gesprekken blijkt dat de triagist heeft nagelaten om te vragen of er sprake was van koorts. In het dossier is echter opgeschreven dat er geen sprake was van koorts. Tijdens een tweede gesprek, dit keer met de dienstdoende huisarts van verweerder, heeft klaagster wel aangegeven dat zij last had van koude rillingen en dus dacht aan een ontsteking. De dienstdoende huisarts schreef dit echter niet op en vroeg ook niet door. Hij bleef bij de diagnose lage rugpijn, mede ingegeven door de onjuiste verslaggeving van de dag ervoor.

De commissie is van oordeel dat er ook een andere diagnose in overweging genomen had moeten worden. Er is onvoldoende ingegaan op de signalen van koorts – mede door de onjuiste en onvolledige verslaglegging – waardoor een ontsteking als oorzaak van de pijn niet verder is onderzocht. Hierdoor is mogelijk een vertraging opgetreden in de behandeling. De commissie sluit zich hierbij aan en verklaart de klacht van klaagster gegrond. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding hebben partijen een schikking getroffen, waardoor de commissie hierover geen uitspraak heeft gedaan.

De zorg is mensenwerk

Dat betekent dat er ook wel eens iets misgaat. Bent u ontevreden over uw zorgverlener, bijvoorbeeld op het gebied van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid of de behandeling? Probeer dit dan eerst samen te bespreken, hoe lastig dat soms ook is. De klachtenfunctionaris van skge kan u hiervoor handige tips geven.

Komt u er samen echt niet uit? Dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener. Bij haar kunt u uw verhaal kwijt en vervolgens geeft zij aan de zorgverlener de gelegenheid om te reageren. Over en weer probeert zij zo het vertrouwen te herstellen. Lukt dit niet dan kunt u bij skge een officiële klacht of zelfs een geschil aanbrengen.

1

Probeer eerst zelf het gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

De ervaring leert dat een 1-op-1 gesprek met uw zorgverlener vaak al veel oplost. Ziet u daar tegenop? Dan helpt skge u verder met handige tips.

2

Komt u er samen niet uit? Dan kan de klachten-
functionaris bemiddelen tussen u en de zorgverlener.

De klachtenfunctionaris luistert goed naar uw klacht en vraagt dan aan de zorgverlener om te reageren. Zo probeert zij over en weer meer begrip te creëren.

3

Leidt de bemiddeling niet tot een oplossing?
Dan kunt u een juridische procedure starten bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een onafhankelijk en onpartijdig oordeel. De procedure is laagdrempelig, maar u moet de uitspraak wel nakomen.
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener
Waardevolle informatie en kennis uit de praktijk voor patiënt & zorgverlener